REGULAMIN SKLEPU FXSOFTWARE


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy sklep, dalej "Sklep" prowadzony jest przez FXSoftware Patryk Branicki, NIP: 8442213501 REGON: 365058784, zwany dalej "FXSoftware".

1.2 W celu świadczenia usług, FXSoftware jest administratorem danych osobowych na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

1.3 Kontakt:

biuro@fxsoftware.pl

1.4 Z usług świadczonych za pośrednictwem sklepu może korzystać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także każda osoba prawna, dalej "Klient".

2. USŁUGI ŚWIADCZONE W SKLEPIE

2.1 Konto Klienta jest otwierane i prowadzone bezpłatnie, na czas nieokreślony. Konto można usunąć w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym, bez podania przyczyny.

2.2 Oprogramowanie dostępne w sklepie jest dostarczane wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez udostępnienie Klientowi klucza licencyjnego na oprogramowanie, udostępnienie linku do pobrania oprogramowania lub wysłanie kopii oprogramowania w załączniku wiadomości email. Oprogramowanie nie jest oferowane w formie zapisanej na jakimkolwiek fizycznym nośniku.

2.3 Usługa Programowanie MQL4 świadczona jest na odległość, po uprzednim uzgodnieniu warunków jej wykonania z Klientem.

2.4 Usługa AutoHIVE jest usługą udostępnienia Klientowi zasobów własnych FXSoftware.

2.5 Usługi dodatkowe Support Premium są świadczone wyłącznie Klientom, którzy dokonali zakupu odpowiedniego oprogramowania.

2.6 Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert, dalej "Zamówienie".

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

3.1 Wszelkie umowy zawierane są na odległość, drogą elektroniczną.

3.2 FXSoftware jest właścicielem autorskich praw majątkowych do oferowanego oprogramowania i jest wyłączną własnością FXSoftware. FXSoftware upoważnia Klienta do korzystania z oprogramowania na zasadach określonych w Umowie Licencyjnej Użytkownika Końcowego.

3.3 Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego jest dostępna do wglądu w Sklepie, na stronie z opisem oprogramowania.

3.4 Dokonując Zamówienia, Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, Polityką Prywatności oraz w przypadku oprogramowania - z Umową Licencyjną Użytkownika Końcowego.

3.5 Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

3.6 Warunkiem skutecznego zawarcia umowy jest podanie przez Klienta prawidłowch danych do faktury oraz adresu email i numeru telefonu. Adres email i numer telefonu są niezbedne do realizacji Zamówienia.

3.7 Zamówienia są realizowane w ciągu 10 dni roboczych, z wyjątkami określonymi w pkt. 3.8 i 3.9.

3.8 Na życzenie Klienta, Zamówienie dotyczące usług wymienionych w pkt 2.2, 2.4 i 2.5 może zostać zrealizowane natychmiast, co jest jednoznaczne z rozpoczęciem wykonywania umowy.

3.9 Termin realizacji Zamówienia dotyczącego usługi Programowanie MQL4 jest ustalany z Klientem indywidualnie.

3.10 Warunkiem realizacji Zamówienia jest dokonanie płatności przez Klienta.

4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

4.1 Klient ma prawo do odstąpienia od umowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

4.2 Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od jej zawarcia, z zastrzeżeniem punktu 4.2, 4.3, 4.4 i 4.5.

4.3 W przypadku określonym w punkcie 3.8, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.

4.4 W przypadku usługi Programowanie MQL4, Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni, jednak tylko wtedy, gdy usługa nie została jeszcze wykonana w pełni.

4.5 W przypadku usługi Support Premium Klient może odstąpić od umowy w dowolnym momencie, co skutkuje zaprzestaniem świadczenia usługi z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

4.6 Odstąpienie od umowy skutkuje zwrotem Klientowi wszystkich dokonanych przez niego płatności z wyjątkami określonymi w pkt 4.7 i 4.8.

4.7 Odstąpienie od umowy usługi Support Premium wiąże się z naliczeniem opłat jedynie za czas wykonywania usługi.

4.8 Uchylony

4.9 Z wyjątkiem usług Support Premium, odstąpienie od umowy jest jednoznaczne z niezawarciem umowy.

5. REKLAMACJE

5.1 Zgłoszenie reklamacji odbywa się drogą mailową lub telefoniczną.

5.2 Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.

5.3 Reklamacji podlagają zauważone przez Klienta wady produktów oraz usługi które Klient uzna za nienależycie wykonane, z wyłączeniem oprogramowania dostarczanego w stanie w którym istnieje faktycznie,

5.4 Pozytywne rozpatrzenie reklamacji będzie skutkowało jednym z poniższych:

    • Doprowadzeniem produktu lub usługi do stanu bez wad;
    • Zmniejszeniem ceny Zamówienia;
    • Odstąpieniem od umowy z zachowaniem postanowień niniejszego regulaminu;

5.5 Klient może poinformować o preferowanym skutku rozpatrzenia reklamacji.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 FXSoftware ma prawo do aktualizacji i zmiany niniejszego regulaminu. Klient, który założył konto w sklepie przed zmianą, zostanie o niej poinformowany drogą mailową.

6.2 Brak akceptacji regulaminu oznacza odstąpienie od umowy usługi prowadzenia konta w Sklepie ze skutkiem natychmiastowym.

6.3 FXSoftware zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Zamówienia w przypadku, gdy nie jest w stanie go wykonać.

6.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Ostatnia aktualizacja: 01.02.2017